Gizlilik Sözleşmesi

Madde 1 – ) Gizli Bilginin Tanımı

Şirketin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanları veya herhangi bir şekilde elde edilen her türlü bilgi, sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm şahsi, ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

Madde 2 – ) Gizli Bilginin Korunması

Şirket, kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;
a) büyük bir gizlilik içinde korumayı
b) herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
c) doğrudan ya da dolaylı olarak almış olduğu izinler dışında aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
Şirket, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Şirket, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Madde 3 – ) Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

a) Kamuya malolmuş bilgileri,
b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgileri,
c) Kanunen (Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat) sahip olduğu diğer haklara dair bilgiler, ifade eder.

Madde 4 – ) Münhasır Hak Sahipliği

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde hak sahibidirler.

Madde 5 – ) Alınması Gereken Önlemler

Şirket, sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.
Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

Madde 6 – ) Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi ve her halde yasa gereği saklaması gereken sürelerin sonunda anonimleştirme, imha veya yok etme metotlarından biri ile sonlandırılacaktır.

Madde 7 – ) Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Şirket, aydınlatma metninde belirtilen haller ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Madde 8 – ) Devir Ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

Madde 9 – ) Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

Madde 10 – ) Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Şirket gizlilik politikasında tek taraflı değişiklik yapabilir.

KARABAŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR